Pzhipg.pl zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Zamknij
    

Analiza kosztów chowu gęsi rzeźnych

15-02-2023

Aktualne koszty chowu gęsi rzeźnych na dzień 15.02.2023r. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji.

Plik do pobrania:
Zestawienie kosztów produkcji gęsi 2023.pdf

Analiza kosztów produkcji jaj

24-01-2023

Aktualne koszty produkcji jaj gęsich wylęgowych na styczeń 2023r. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji.

Plik do pobrania:
Jajka kalkulacja 2023.pdf

O?wiadczenie w sprawie manipulacji w materiale wyemitowanym w TVN24

07-02-2022

W za??czniku przedstawiamy pismo Zespo?u ds. Drobiarstwa. O?wiadczenie jest odpowiedzi? na reporta? pt. "?mier? kur", ktry zosta? wyemitowany na antenie TVN24.

Plik do pobrania:
O?wiadczenie organizacji drobiarskich _TVN(1).pdf

Analiza kosztw chowu g?si rze?nych

19-01-2022

Aktualne koszty chowu g?si rze?nych na dzie? 19.01.2022r. Koszty mog? ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynnikw produkcji.

Plik do pobrania:
Zestawienie kosztw produkcji g?si 2022.pdf

Analiza kosztw produkcji jaj

27-12-2021

Aktualne koszty produkcji jaj g?sich wyl?gowych na dzie? 27.12.2021r. Koszty mog? ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynnikw produkcji.

Plik do pobrania:
Kopia jajka kalkulacja 2022.pdf

Informacja KOWR

23-09-2021

Poni?ej publikujemy informacj? Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa dot. deklaracji strat poniesionych w zwi?zku z gryp? ptakw.

Plik do pobrania:
Mail do Zwiazkw_23_09_2021.pdf

Pismo MRiRW dot. pomocy COVID-19

12-10-2020

Poni?ej publikujemy tre?? odpowiedzi MRiRW na pismo PZHiPG.

Plik do pobrania:
MRiRW do PZHiPG_pomoc covid-1 (1).pdf

Pismo PZHiPG przes?ane do MRiRW

10-09-2020

W poni?szym za??czniku znajduj? si? pismo przes?ane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wys?ane z powodu nie uwzgl?dnienia wnioskw przedstawionych w pi?mie z dnia 20.07.2020 r. (dot. pomocy dla rolnikw szczeglnie dotkni?tych kryzysem COVID19)

Plik do pobrania:
Pismo PZHiPG 03.09.2020 dot. pomocy COVID-19.pdf

Pismo Prezesa GUS ws. Powszechnego Spisu Rolnego 2020

07-09-2020

W za??czniku przedstawiamy pismo Prezesa GUS.

Plik do pobrania:
ulotkaPSR2020.pdf

Uwagi i wnioski dotycz?ce wsparcia rolnikw dotkni?tych kryzysem zwi?zanym z Covid-19

11-08-2020

W za??czniku przedstawiamy tre?? pisma przes?anego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ktrym zawarli?my uwagi i wnioski w sprawie szczeg?owych warunkw i trybu przyznawania oraz wyp?aty pomocy finansowej na operacje typu Pomoc dla rolnikw szczeglnie dotkni?tych kryzysem zwi?zanym z COVI-19 w ramach dzia?ania Wyj?tkowe tymczasowe wsparcie dla rolnikw, mikroprzedsi?biorcw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw szczeglnie dotkni?tych kryzysem zwi?zanym z COVID-19 obj?tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020. Zach?camy do zapoznania si? z tre?ci? za??cznika.

Plik do pobrania:
Pismo 20.07.2020.pdf

Odpowied? z Departamentu Przetwrstwa i Rynkw Rolnych

06-04-2020

Poni?ej publikujemy tre?? odpowiedzi Dyrektora Departamentu Przetwrstwa i Rynkw Rolnych na pismo z dnia 3 marca, skierowane przez nas do Ministra Rolnictwa w sprawie zwo?ania w trybie pilnym Posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawicieli PZHiPG, w zwi?zku z krytyczn? sytuacj? w chowie i hodowli g?si w Polsce.

Plik do pobrania:
MRiRW do PZHiPG - hodowla g?si.pdf

Pro?ba o zwo?anie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa

17-03-2020

Na wniosek cz?onkw PZHiPG zwrcili?my si? do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pro?b? o zwo?anie w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawicieli PZHiPG, w zwi?zku z krytyczn? sytuacj? w chowie i hodowli g?si w Polsce. Tre?? dokumentu publikujemy w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
Pro?ba PZHiPG.pdf

Analiza kosztw produkcji

17-03-2020

W poni?szym za??czniku publikujemy analiz? kosztw produkcji g?si oraz jaj g?sich wyl?gowych na 2020 rok.

Plik do pobrania:
Analiza Kosztw Produkcji 2020.pdf

Zaproszenie na Krajowy Zjazd Delegatw

16-02-2020

Polski Zwi?zek Hodowcw i Producentw G?si z siedzib? w Lublinie zaprasza na Krajowy Zjazd Delegatw PZHiPG dnia 25.02.2020 o godzinie 11:00 w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wsplna 30, Warszawa).

Godz. 11:00 G?wne tematy uzgodnione z departamentami:

 1. Grypa ptakw - problemy dla producentw drobiu w zwi?zku z wyznaczeniem strefy zagro?onej, spowodowane zupe?nym brakiem mo?liwo?ci zbycia ?ywca z tej strefy
 2. Finansowanie dzia?alno?ci zwi?zkw bran?owych
 3. Dop?aty do u?ytkw zielonych oraz wy?szy zwrot podatku akcyzowego. Z uwagi na identyczne warunki chowu i hodowli g?si w porwnaniu z chowem byd?a, producenci g?si s? na przegranej pozycji
 4. S?u?ebno?? przesy?u - ograniczenia we w?adaniu gruntami za spraw? posadowionej na nich infrastruktury energetycznej oraz nadmierne uprawnienia sp?ek energetycznych
 5. Godz. 13:30 - 14:00 Przerwa
 6. Tematy dotycz?ce produkcji g?si na sezon 2020 wed?ug zg?oszenia podczas debaty
 7. Sprawy organizacyjne PZHiPG

Prosz? o poinformowanie cz?onkw z regionu oraz potwierdzenie uczestnictwa w zje?dzie delegatw do dnia 21.02.2020 do godz. 14:00. Zg?oszenia prosimy przesy?a? na adres mailowy: info@pzhipg.pl

Z powa?aniem
Wies?aw Wojtczak
Prezes zarz?du PZHiPG


Uchwa?y Krajowego Zjazdu Delegatw Polskiego Zwi?zku Hodowcw i Producentw G?si

26-02-2019

Poni?ej,w plikach do pobrania, prezentujemy Uchwa?y podj?te przez Krajowy Zjazd Delegatw Polskiego Zwi?zku Hodowcw i Producentw G?si w dniu 30 stycznia 2019 roku, wraz z za??cznikami.

Pliki do pobrania:
Uchwa?a nr 1.pdf
Zestawienie kosztw produkcji 2019.pdf
Uchwa?a nr 2.pdf
jajka kalkulacja 2019.pdf

Odpowied? na wniosek o uwzgl?dnienie chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci

27-09-2018

Otrzymali?my odpowied? z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek dotycz?cy uwzgl?dnienia chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci. Wniosek nie zosta? rozpatrzony pozytywnie, a szczeg?y i uzasadnienie nieuwzgl?dnienia wniosku, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, znajdziecie Pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
odpowied? paliwo MinRol.pdf

Wniosek o uwzgl?dnienie chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci

23-08-2018

W odpowiedzi na pismo dotycz?ce zwrotu podatku akcyzowego od paliwa, skierowali?my do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o uwzgl?dnienie chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci, takiej samej jak w przypadku produkcji byd?a. Uzasadnienie i szczeg?y wniosku znajdziecie Pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
Polski Zwia?zek Hodowco?w Psary 16.08.2018.pdf

Odpowied? na wniosek o udzia? PZHiPG w pracach dotycz?cych wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych

23-03-2018

Otrzymali?my odpowied? z Departamentu Bezpiecze?stwa ?ywno?ci i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasz wniosek o udzia? PZHiPG w pracach legislacyjnych dotycz?cych wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych. Szczeg?y odpowiedzi znajdziecie Pa?stwo w pliku poni?ej.

Plik do pobrania:
Podskub g?si - odpowied? Ministerstwa.pdf

Informacja od G?wnego Lekarza Weterynarii o mo?liwo?ci zast?pienia szczepionki Deparvax szczepionk? Palmivax

15-03-2018

Wczoraj otrzymali?my od G?wnego Lekarza Weterynarii informacj? o czasowym braku na rynku polskim produktu leczniczego weterynaryjnego Deparvax, emulsja do wstrzykiwa? dla kaczek pi?mowych i g?si, szczepionka przeciwko parwowirozie kaczek i chorobie Derzsy'ego. Aktualna sytuacja epizootyczna dotycz?ca wyst?powania choroby Derzsy'ego powoduje, ?e szczepienie przeciwko tej chorobie jest obligatoryjnie wpisywane przez lekarzy weterynarii w program szczepie? g?si. Pomini?cie immunizacji g?si przeciw chorobie Derzsy'ego mo?e powodowa? w hodowlach wymierne straty wynikaj?ce ze zwi?kszonych upadkw oraz zr?nicowanie stada.

Maj?c na wzgl?dzie powy?sze, G?wny Lekarz Weterynarii zwrci? si? do Pa?stwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pa?stwowego Instytutu Badawczego w Pu?awach z pro?b? o wydanie opinii czy w zaistnia?ej sytuacji mo?liwe jest zastosowanie innego produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie: Palmivax, liofilizat i rozpuszczalnik do sporz?dzania zawiesiny do wstrzykiwa?, ?ywa szczepionka przeciwko chorobie Darzsy'ego dla kaczek pi?mowych (podmiot odpowiedzialny: Merial S. A. S.) w celu immunizacji g?si. Dystrybucj? przedmiotowej szczepionki na rynku polskim zajmuje si? hurtownia farmaceutyczna produktw leczniczych weterynaryjnych Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, miejsce prowadzenia dzia?alno?ci: ul. Logistyki 3, 96-320 Mszczonw.

Z przekazanej przez Pa?stwowy Instytut Weterynaryjny - Pa?stwowy Instytut Badawczy informacji wynika, ?e istnieje mo?liwo?? zastosowania produktu leczniczego weterynaryjnego Palmivax do szczepienia g?si. Lekarz prowadz?cy leczenie zwierz?t, ktry zdecyduje o zastosowaniu w immunizacji g?si produktu leczniczego weterynaryjnego Palmivax, dokonuje wyboru na w?asn? odpowiedzialno?? i ponosi tak?e konsekwencje za ewentualne wyst?pienie objaww niepo??danych.

Szczeg?owe informacje oraz zaproponowany przez Pa?stwowy Instytut Weterynaryjny, w oparciu o wieloletnie do?wiadczenia, program szczepie? g?si z u?yciem szczepionki Palmivax znajdziecie Pa?stwo poni?ej w Pliku do pobrania.

Plik do pobrania:
pismo nr GIW puf-7202-26_2018(1).pdf

Wniosek o udzia? PZHiPG w pracach dotycz?cych wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych

12-03-2018

W zwi?zku z powzi?ciem informacji na temat trwaj?cych prac w celu wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych, zarz?d PZHiPG dzia?aj?c na podstawie Art. 4.1. Ustawy z dnia 8 pa?dziernika 1982 r. o spo?eczno-zawodowych organizacjach rolnikw Dz. U. 1982 Nr 32 poz. 217 zwrci? si? do G?wnego Inspektoratu Weterynarii z wnioskiem o uwzgl?dnienie w powy?szych pracach udzia?u przedstawicieli PZHiPG. Szczeg?y dotycz?ce wniosku znajdziecie Pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
Polski Zwi?zek Hodowcw Lublin GIW.pdf

Ankieta - pro?ba o wype?nienie

29-08-2017

Prosimy o wydrukowanie i wype?nienie poni?szej ankiety oraz wys?anie listem poleconym na adres kancelarii, a mailem na podane w niej adresy mailowe.

Plik do pobrania:
ankieta-pzhipg.pdf

Pilne - pro?ba o udzielenie odpowiedzi na pytania

24-08-2017

W celu podj?cia dzia?a?, zmierzaj?cych do swobodnego zakupu piskl?t g?sich reprodukcyjnych z Instytutu Zootechniki Pa?stwowego Instytutu Badawczego Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej przez hodowcw g?si, PZHiPG zwraca si? do Pa?stwa z pro?b? o udzielenie nam niezw?ocznej odpowiedzi (do dn. 27.08.2017 r.) w nast?puj?cych kwestiach:

 1. Czy w latach 2015-2017 kupowali?cie Pa?stwo lub Pa?stwa znajomi piskl?ta reprodukcyjne g?sie z Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej, a je?eli tak to czy samodzielnie czy te? we wsp?pracy z eksporterami g?siny b?d? innymi odbiorcami (lub te? za ich po?rednictwem b?d? w jakikolwiek inny sposb w powi?zaniu z tymi podmiotami)?
 2. Prosimy opisa? w jaki sposb wed?ug Pa?stwa wiedzy odbywa si? przydzia? piskl?t reprodukcyjnych g?sich w Polsce?
 3. Dlaczego w Pa?stwa imieniu w sprawie zakupu piskl?t reprodukcyjnych g?sich wyst?puje eksporter g?siny, a nie wyst?puj? Pa?stwo indywidualnie?
 4. Czy Pa?stwo lub inny cz?onek z terenowego ogniwa PZHiPG lub osoba niezrzeszona w naszym Zwi?zku spotka?a si? w ostatnim czasie z odmow? sprzeda?y g?si z Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej b?d? nieuzasadnionym ograniczeniem liczby sprzedawanych piskl?t: je?eli tak, prosimy o wskazanie takich przypadkw ze zwi?z?ym podaniem przyczyny odmowy (od 2015 do dnia 30.06.2017; je?eli wyst?pi?y znacz?ce przypadki w poprzednich latach mo?na je uj?? w odpowiedzi).
 5. Czy znane s? Pa?stwu przypadki, ?e integrator-eksporter g?siny wyst?powa? do Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej o zakup okre?lonej puli piskl?t, ktre nast?pnie dzieli? hodowcom? Prosz? poda? kto jest wtedy w?a?cicielem piskl?t i na jakiej zasadzie oparta jest wsp?praca z hodowc?.
 6. Czy wed?ug Pa?stwa wskazane s? zmiany w zakresie przydzia?u piskl?t, a je?eli tak to dlaczego?
 7. Czy znaj? Pa?stwo nadu?ycia w zakresie przydzia?u piskl?t (prosimy poda? przyk?ady).
 8. Czy po?rednictwo integratora-eksportera g?siny w zakresie wstawienia piskl?t narzuca Pa?stwu dzia?ania, ktre wskazuj? wprost na dominuj?c? rol? integratora-eksportera, np.: sprzeda? piskl?t tylko temu eksporterowi za okre?lon? cen?, narzucona ilo?? sprzeda?y jaj od nioski, ewentualne kary, itp.

Odpowiedzi prosimy kierowa? na adres mailowy Zarz?du Polskiego Zwi?zku Hodowcw i Producentw G?si: wieslaw.wojtczak@gmail.com, gruszczykj@o2.pl oraz info@pzhipg.pl


Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26-03-2017

Prosimy o zapoznanie si? z tre?ci? poni?szego pisma, ktre otrzymali?my z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:


Dokumenty dotycz?ce bioasekuracji przy udost?pnianiu wybiegw dla stad g?si

17-02-2017

Prosz? o zapoznanie si? z poni?szymi dokumentami dotycz?cymi bioasekuracji przy udost?pnianiu wybiegw dla stad g?si i ?cis?e przestrzeganie zasad w nich zawartych.

Prezes Zarz?du PZHiPG
Wies?aw Wojtczak


Zaproszenie na zjazd delegatw

24-01-2017

Zarz?d zwi?zku zaprasza na zjazd delegatw PZHiPG, ktry odb?dzie si? 7 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wsplna 30 w Warszawie - sala nr 49/51.

Tematy spotkania:

Swoj? obecno?? zapowiedzia? Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prosimy o zg?aszanie uczestnikw spotkania (imi?, nazwisko, PESEL) do dnia 4 lutego 2017 r. na adres mailowy info@pzhipg.pl


Ustawa o spo?eczno-zawodowych organizacjach rolnikw

07-09-2016

Zach?camy do zapoznania si? z tre?ci? ustawy z dnia 8 pa?dziernika 1982 r. o spo?eczno-zawodowych organizacjach rolnikw. Dokument w ca?o?ci mo?na pobra? klikaj?c tutaj.

List do Premier Beaty Szyd?o

07-09-2016

List skierowany do Premier Beaty Szyd?o w sprawie sposobu finansowania zatrudnienia specjalistw ds. inicjowania regulacji prawnych oraz opiniowania projektw:

Zestawienie kosztw produkcji g?si na rok 2016

06-09-2016

Za?o?enia:
stado 5000 szt.
?rednia waga ko?cowa - 6 kg/szt.
upadki - 5%
cena netto

W roku 2016 koszt produkcji g?si wyniesie:
227 925,00 z? : 28 500 kg = 8,00 z?/kg + minimalny zysk 10% = 8,80 z?/kg netto
Koszt produkcji 1 kg ?ywca - 8,00 z? netto
Op?acalna cena sprzeda?y - 8,80 z? netto

Piskl?ta 5000 szt. x 8,50 z? (cena netto)42 500,00 z?
Pasza g?? I 15 t x 1130 z?16 950,00 z?
Pasza g?? II 35 t x 968 z?33 880,00 z?
Pasza g?? III 50 t x 943 z?47 150,00 z?
Owies 50 t x 560 z?28 000,00 z?
Opa?8 000,00 z?
Opieka weterynaryjna, szczepionki, dodatki paszowe10 000,00 z?
Zielonka z transportem7 000,00 z?
Pracownik10 000,00 z?
Energia elektryczna5 000,00 z?
Obs?uga kredytu (70% kredytu)6 000,00 z?
Podatek dochodowy (dzia?y specjalne)1 245,00
Woda2 200,00 z?
Koszty po?rednie: praca w?asna, amortyzacja budynku, transport s?omy i obornika,
mycie i dezynfekcja, telefony, wyjazdy zwi?zane z produkcj?
10 000,00 z?
SUMA227 925,00 z?

Powy?sza analiza zosta?a opracowana przez Polski Zwi?zek Hodowcw i Producentw G?si WOT.


Odpowied? Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji

06-09-2016

Oto odpowied? Sekretarza Stanu z upowa?nienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji hodowcw i producentw g?si w dzia?aniach rz?du:


Sprzeciw wobec dyskryminacji hodowcw i producentw g?si w dzia?aniach rz?du

06-09-2016

Poni?ej publikujemy tre?? sprzeciwu z jakim zwrcili?my si? do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Krzysztofa Jurgiela: