Pzhipg.pl zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Zamknij
    

Analiza kosztów produkcji jaj

01-02-2024

Aktualne koszty produkcji jaj gęsich wylęgowych na dzień 1.02.2024. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji. Analiza kosztów produkcji jaj gęsich wylęgowych na sezon 2024 została zatwierdzona uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów PZHiPG dnia 31.01.2024 r. w Grzegorzewie.

Plik do pobrania:
jajka kalkulacja 2024.pdf

Analiza kosztów chowu gęsi rzeźnych

01-02-2024

Aktualne koszty chowu gęsi rzeźnych na dzień 1.02.2024. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji. Analiza kosztów produkcji gęsi rzeźnych na sezon 2024 została zatwierdzona uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów PZHiPG dnia 31.01.2024 r. w Grzegorzewie.

Plik do pobrania:
Zestawienie kosztów produkcji gęsi 2024.pdf

Analiza kosztów chowu gęsi rzeźnych

15-02-2023

Aktualne koszty chowu gęsi rzeźnych na dzień 15.02.2023r. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji.

Plik do pobrania:
Zestawienie kosztów produkcji gęsi 2023.pdf

Analiza kosztów produkcji jaj

24-01-2023

Aktualne koszty produkcji jaj gęsich wylęgowych na styczeń 2023r. Koszty mogą ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynników produkcji.

Plik do pobrania:
Jajka kalkulacja 2023.pdf

O?wiadczenie w sprawie manipulacji w materiale wyemitowanym w TVN24

07-02-2022

W za??czniku przedstawiamy pismo Zespo?u ds. Drobiarstwa. O?wiadczenie jest odpowiedzi? na reporta? pt. "?mier? kur", ktry zosta? wyemitowany na antenie TVN24.

Plik do pobrania:
O?wiadczenie organizacji drobiarskich _TVN(1).pdf

Analiza kosztw chowu g?si rze?nych

19-01-2022

Aktualne koszty chowu g?si rze?nych na dzie? 19.01.2022r. Koszty mog? ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynnikw produkcji.

Plik do pobrania:
Zestawienie kosztw produkcji g?si 2022.pdf

Analiza kosztw produkcji jaj

27-12-2021

Aktualne koszty produkcji jaj g?sich wyl?gowych na dzie? 27.12.2021r. Koszty mog? ulec zmianie na skutek wzrostu cen czynnikw produkcji.

Plik do pobrania:
Kopia jajka kalkulacja 2022.pdf

Informacja KOWR

23-09-2021

Poni?ej publikujemy informacj? Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa dot. deklaracji strat poniesionych w zwi?zku z gryp? ptakw.

Plik do pobrania:
Mail do Zwiazkw_23_09_2021.pdf

Pismo MRiRW dot. pomocy COVID-19

12-10-2020

Poni?ej publikujemy tre?? odpowiedzi MRiRW na pismo PZHiPG.

Plik do pobrania:
MRiRW do PZHiPG_pomoc covid-1 (1).pdf

Pismo PZHiPG przes?ane do MRiRW

10-09-2020

W poni?szym za??czniku znajduj? si? pismo przes?ane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wys?ane z powodu nie uwzgl?dnienia wnioskw przedstawionych w pi?mie z dnia 20.07.2020 r. (dot. pomocy dla rolnikw szczeglnie dotkni?tych kryzysem COVID19)

Plik do pobrania:
Pismo PZHiPG 03.09.2020 dot. pomocy COVID-19.pdf

Pismo Prezesa GUS ws. Powszechnego Spisu Rolnego 2020

07-09-2020

W za??czniku przedstawiamy pismo Prezesa GUS.

Plik do pobrania:
ulotkaPSR2020.pdf

Uwagi i wnioski dotycz?ce wsparcia rolnikw dotkni?tych kryzysem zwi?zanym z Covid-19

11-08-2020

W za??czniku przedstawiamy tre?? pisma przes?anego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ktrym zawarli?my uwagi i wnioski w sprawie szczeg?owych warunkw i trybu przyznawania oraz wyp?aty pomocy finansowej na operacje typu Pomoc dla rolnikw szczeglnie dotkni?tych kryzysem zwi?zanym z COVI-19 w ramach dzia?ania Wyj?tkowe tymczasowe wsparcie dla rolnikw, mikroprzedsi?biorcw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw szczeglnie dotkni?tych kryzysem zwi?zanym z COVID-19 obj?tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020. Zach?camy do zapoznania si? z tre?ci? za??cznika.

Plik do pobrania:
Pismo 20.07.2020.pdf

Odpowied? z Departamentu Przetwrstwa i Rynkw Rolnych

06-04-2020

Poni?ej publikujemy tre?? odpowiedzi Dyrektora Departamentu Przetwrstwa i Rynkw Rolnych na pismo z dnia 3 marca, skierowane przez nas do Ministra Rolnictwa w sprawie zwo?ania w trybie pilnym Posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawicieli PZHiPG, w zwi?zku z krytyczn? sytuacj? w chowie i hodowli g?si w Polsce.

Plik do pobrania:
MRiRW do PZHiPG - hodowla g?si.pdf

Pro?ba o zwo?anie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa

17-03-2020

Na wniosek cz?onkw PZHiPG zwrcili?my si? do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pro?b? o zwo?anie w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawicieli PZHiPG, w zwi?zku z krytyczn? sytuacj? w chowie i hodowli g?si w Polsce. Tre?? dokumentu publikujemy w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
Pro?ba PZHiPG.pdf

Analiza kosztw produkcji

17-03-2020

W poni?szym za??czniku publikujemy analiz? kosztw produkcji g?si oraz jaj g?sich wyl?gowych na 2020 rok.

Plik do pobrania:
Analiza Kosztw Produkcji 2020.pdf

Zaproszenie na Krajowy Zjazd Delegatw

16-02-2020

Polski Zwi?zek Hodowcw i Producentw G?si z siedzib? w Lublinie zaprasza na Krajowy Zjazd Delegatw PZHiPG dnia 25.02.2020 o godzinie 11:00 w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wsplna 30, Warszawa).

Godz. 11:00 G?wne tematy uzgodnione z departamentami:

 1. Grypa ptakw - problemy dla producentw drobiu w zwi?zku z wyznaczeniem strefy zagro?onej, spowodowane zupe?nym brakiem mo?liwo?ci zbycia ?ywca z tej strefy
 2. Finansowanie dzia?alno?ci zwi?zkw bran?owych
 3. Dop?aty do u?ytkw zielonych oraz wy?szy zwrot podatku akcyzowego. Z uwagi na identyczne warunki chowu i hodowli g?si w porwnaniu z chowem byd?a, producenci g?si s? na przegranej pozycji
 4. S?u?ebno?? przesy?u - ograniczenia we w?adaniu gruntami za spraw? posadowionej na nich infrastruktury energetycznej oraz nadmierne uprawnienia sp?ek energetycznych
 5. Godz. 13:30 - 14:00 Przerwa
 6. Tematy dotycz?ce produkcji g?si na sezon 2020 wed?ug zg?oszenia podczas debaty
 7. Sprawy organizacyjne PZHiPG

Prosz? o poinformowanie cz?onkw z regionu oraz potwierdzenie uczestnictwa w zje?dzie delegatw do dnia 21.02.2020 do godz. 14:00. Zg?oszenia prosimy przesy?a? na adres mailowy: info@pzhipg.pl

Z powa?aniem
Wies?aw Wojtczak
Prezes zarz?du PZHiPG


Uchwa?y Krajowego Zjazdu Delegatw Polskiego Zwi?zku Hodowcw i Producentw G?si

26-02-2019

Poni?ej,w plikach do pobrania, prezentujemy Uchwa?y podj?te przez Krajowy Zjazd Delegatw Polskiego Zwi?zku Hodowcw i Producentw G?si w dniu 30 stycznia 2019 roku, wraz z za??cznikami.

Pliki do pobrania:
Uchwa?a nr 1.pdf
Zestawienie kosztw produkcji 2019.pdf
Uchwa?a nr 2.pdf
jajka kalkulacja 2019.pdf

Odpowied? na wniosek o uwzgl?dnienie chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci

27-09-2018

Otrzymali?my odpowied? z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek dotycz?cy uwzgl?dnienia chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci. Wniosek nie zosta? rozpatrzony pozytywnie, a szczeg?y i uzasadnienie nieuwzgl?dnienia wniosku, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, znajdziecie Pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
odpowied? paliwo MinRol.pdf

Wniosek o uwzgl?dnienie chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci

23-08-2018

W odpowiedzi na pismo dotycz?ce zwrotu podatku akcyzowego od paliwa, skierowali?my do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o uwzgl?dnienie chowu g?si jako produkcji o podwy?szonej energoch?onno?ci, takiej samej jak w przypadku produkcji byd?a. Uzasadnienie i szczeg?y wniosku znajdziecie Pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
Polski Zwia?zek Hodowco?w Psary 16.08.2018.pdf

Odpowied? na wniosek o udzia? PZHiPG w pracach dotycz?cych wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych

23-03-2018

Otrzymali?my odpowied? z Departamentu Bezpiecze?stwa ?ywno?ci i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasz wniosek o udzia? PZHiPG w pracach legislacyjnych dotycz?cych wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych. Szczeg?y odpowiedzi znajdziecie Pa?stwo w pliku poni?ej.

Plik do pobrania:
Podskub g?si - odpowied? Ministerstwa.pdf

Informacja od G?wnego Lekarza Weterynarii o mo?liwo?ci zast?pienia szczepionki Deparvax szczepionk? Palmivax

15-03-2018

Wczoraj otrzymali?my od G?wnego Lekarza Weterynarii informacj? o czasowym braku na rynku polskim produktu leczniczego weterynaryjnego Deparvax, emulsja do wstrzykiwa? dla kaczek pi?mowych i g?si, szczepionka przeciwko parwowirozie kaczek i chorobie Derzsy'ego. Aktualna sytuacja epizootyczna dotycz?ca wyst?powania choroby Derzsy'ego powoduje, ?e szczepienie przeciwko tej chorobie jest obligatoryjnie wpisywane przez lekarzy weterynarii w program szczepie? g?si. Pomini?cie immunizacji g?si przeciw chorobie Derzsy'ego mo?e powodowa? w hodowlach wymierne straty wynikaj?ce ze zwi?kszonych upadkw oraz zr?nicowanie stada.

Maj?c na wzgl?dzie powy?sze, G?wny Lekarz Weterynarii zwrci? si? do Pa?stwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pa?stwowego Instytutu Badawczego w Pu?awach z pro?b? o wydanie opinii czy w zaistnia?ej sytuacji mo?liwe jest zastosowanie innego produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie: Palmivax, liofilizat i rozpuszczalnik do sporz?dzania zawiesiny do wstrzykiwa?, ?ywa szczepionka przeciwko chorobie Darzsy'ego dla kaczek pi?mowych (podmiot odpowiedzialny: Merial S. A. S.) w celu immunizacji g?si. Dystrybucj? przedmiotowej szczepionki na rynku polskim zajmuje si? hurtownia farmaceutyczna produktw leczniczych weterynaryjnych Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, miejsce prowadzenia dzia?alno?ci: ul. Logistyki 3, 96-320 Mszczonw.

Z przekazanej przez Pa?stwowy Instytut Weterynaryjny - Pa?stwowy Instytut Badawczy informacji wynika, ?e istnieje mo?liwo?? zastosowania produktu leczniczego weterynaryjnego Palmivax do szczepienia g?si. Lekarz prowadz?cy leczenie zwierz?t, ktry zdecyduje o zastosowaniu w immunizacji g?si produktu leczniczego weterynaryjnego Palmivax, dokonuje wyboru na w?asn? odpowiedzialno?? i ponosi tak?e konsekwencje za ewentualne wyst?pienie objaww niepo??danych.

Szczeg?owe informacje oraz zaproponowany przez Pa?stwowy Instytut Weterynaryjny, w oparciu o wieloletnie do?wiadczenia, program szczepie? g?si z u?yciem szczepionki Palmivax znajdziecie Pa?stwo poni?ej w Pliku do pobrania.

Plik do pobrania:
pismo nr GIW puf-7202-26_2018(1).pdf

Wniosek o udzia? PZHiPG w pracach dotycz?cych wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych

12-03-2018

W zwi?zku z powzi?ciem informacji na temat trwaj?cych prac w celu wprowadzenia zakazu podskubu g?si reprodukcyjnych, zarz?d PZHiPG dzia?aj?c na podstawie Art. 4.1. Ustawy z dnia 8 pa?dziernika 1982 r. o spo?eczno-zawodowych organizacjach rolnikw Dz. U. 1982 Nr 32 poz. 217 zwrci? si? do G?wnego Inspektoratu Weterynarii z wnioskiem o uwzgl?dnienie w powy?szych pracach udzia?u przedstawicieli PZHiPG. Szczeg?y dotycz?ce wniosku znajdziecie Pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Plik do pobrania:
Polski Zwi?zek Hodowcw Lublin GIW.pdf

Ankieta - pro?ba o wype?nienie

29-08-2017

Prosimy o wydrukowanie i wype?nienie poni?szej ankiety oraz wys?anie listem poleconym na adres kancelarii, a mailem na podane w niej adresy mailowe.

Plik do pobrania:
ankieta-pzhipg.pdf

Pilne - pro?ba o udzielenie odpowiedzi na pytania

24-08-2017

W celu podj?cia dzia?a?, zmierzaj?cych do swobodnego zakupu piskl?t g?sich reprodukcyjnych z Instytutu Zootechniki Pa?stwowego Instytutu Badawczego Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej przez hodowcw g?si, PZHiPG zwraca si? do Pa?stwa z pro?b? o udzielenie nam niezw?ocznej odpowiedzi (do dn. 27.08.2017 r.) w nast?puj?cych kwestiach:

 1. Czy w latach 2015-2017 kupowali?cie Pa?stwo lub Pa?stwa znajomi piskl?ta reprodukcyjne g?sie z Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej, a je?eli tak to czy samodzielnie czy te? we wsp?pracy z eksporterami g?siny b?d? innymi odbiorcami (lub te? za ich po?rednictwem b?d? w jakikolwiek inny sposb w powi?zaniu z tymi podmiotami)?
 2. Prosimy opisa? w jaki sposb wed?ug Pa?stwa wiedzy odbywa si? przydzia? piskl?t reprodukcyjnych g?sich w Polsce?
 3. Dlaczego w Pa?stwa imieniu w sprawie zakupu piskl?t reprodukcyjnych g?sich wyst?puje eksporter g?siny, a nie wyst?puj? Pa?stwo indywidualnie?
 4. Czy Pa?stwo lub inny cz?onek z terenowego ogniwa PZHiPG lub osoba niezrzeszona w naszym Zwi?zku spotka?a si? w ostatnim czasie z odmow? sprzeda?y g?si z Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej b?d? nieuzasadnionym ograniczeniem liczby sprzedawanych piskl?t: je?eli tak, prosimy o wskazanie takich przypadkw ze zwi?z?ym podaniem przyczyny odmowy (od 2015 do dnia 30.06.2017; je?eli wyst?pi?y znacz?ce przypadki w poprzednich latach mo?na je uj?? w odpowiedzi).
 5. Czy znane s? Pa?stwu przypadki, ?e integrator-eksporter g?siny wyst?powa? do Zak?adu Do?wiadczalnego w Ko?udzie Wielkiej o zakup okre?lonej puli piskl?t, ktre nast?pnie dzieli? hodowcom? Prosz? poda? kto jest wtedy w?a?cicielem piskl?t i na jakiej zasadzie oparta jest wsp?praca z hodowc?.
 6. Czy wed?ug Pa?stwa wskazane s? zmiany w zakresie przydzia?u piskl?t, a je?eli tak to dlaczego?
 7. Czy znaj? Pa?stwo nadu?ycia w zakresie przydzia?u piskl?t (prosimy poda? przyk?ady).
 8. Czy po?rednictwo integratora-eksportera g?siny w zakresie wstawienia piskl?t narzuca Pa?stwu dzia?ania, ktre wskazuj? wprost na dominuj?c? rol? integratora-eksportera, np.: sprzeda? piskl?t tylko temu eksporterowi za okre?lon? cen?, narzucona ilo?? sprzeda?y jaj od nioski, ewentualne kary, itp.

Odpowiedzi prosimy kierowa? na adres mailowy Zarz?du Polskiego Zwi?zku Hodowcw i Producentw G?si: wieslaw.wojtczak@gmail.com, gruszczykj@o2.pl oraz info@pzhipg.pl


Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26-03-2017

Prosimy o zapoznanie si? z tre?ci? poni?szego pisma, ktre otrzymali?my z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:


Dokumenty dotycz?ce bioasekuracji przy udost?pnianiu wybiegw dla stad g?si

17-02-2017

Prosz? o zapoznanie si? z poni?szymi dokumentami dotycz?cymi bioasekuracji przy udost?pnianiu wybiegw dla stad g?si i ?cis?e przestrzeganie zasad w nich zawartych.

Prezes Zarz?du PZHiPG
Wies?aw Wojtczak


Zaproszenie na zjazd delegatw

24-01-2017

Zarz?d zwi?zku zaprasza na zjazd delegatw PZHiPG, ktry odb?dzie si? 7 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wsplna 30 w Warszawie - sala nr 49/51.

Tematy spotkania:

Swoj? obecno?? zapowiedzia? Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prosimy o zg?aszanie uczestnikw spotkania (imi?, nazwisko, PESEL) do dnia 4 lutego 2017 r. na adres mailowy info@pzhipg.pl


Ustawa o spo?eczno-zawodowych organizacjach rolnikw

07-09-2016

Zach?camy do zapoznania si? z tre?ci? ustawy z dnia 8 pa?dziernika 1982 r. o spo?eczno-zawodowych organizacjach rolnikw. Dokument w ca?o?ci mo?na pobra? klikaj?c tutaj.

List do Premier Beaty Szyd?o

07-09-2016

List skierowany do Premier Beaty Szyd?o w sprawie sposobu finansowania zatrudnienia specjalistw ds. inicjowania regulacji prawnych oraz opiniowania projektw:

Zestawienie kosztw produkcji g?si na rok 2016

06-09-2016

Za?o?enia:
stado 5000 szt.
?rednia waga ko?cowa - 6 kg/szt.
upadki - 5%
cena netto

W roku 2016 koszt produkcji g?si wyniesie:
227 925,00 z? : 28 500 kg = 8,00 z?/kg + minimalny zysk 10% = 8,80 z?/kg netto
Koszt produkcji 1 kg ?ywca - 8,00 z? netto
Op?acalna cena sprzeda?y - 8,80 z? netto

Piskl?ta 5000 szt. x 8,50 z? (cena netto)42 500,00 z?
Pasza g?? I 15 t x 1130 z?16 950,00 z?
Pasza g?? II 35 t x 968 z?33 880,00 z?
Pasza g?? III 50 t x 943 z?47 150,00 z?
Owies 50 t x 560 z?28 000,00 z?
Opa?8 000,00 z?
Opieka weterynaryjna, szczepionki, dodatki paszowe10 000,00 z?
Zielonka z transportem7 000,00 z?
Pracownik10 000,00 z?
Energia elektryczna5 000,00 z?
Obs?uga kredytu (70% kredytu)6 000,00 z?
Podatek dochodowy (dzia?y specjalne)1 245,00
Woda2 200,00 z?
Koszty po?rednie: praca w?asna, amortyzacja budynku, transport s?omy i obornika,
mycie i dezynfekcja, telefony, wyjazdy zwi?zane z produkcj?
10 000,00 z?
SUMA227 925,00 z?

Powy?sza analiza zosta?a opracowana przez Polski Zwi?zek Hodowcw i Producentw G?si WOT.


Odpowied? Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji

06-09-2016

Oto odpowied? Sekretarza Stanu z upowa?nienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji hodowcw i producentw g?si w dzia?aniach rz?du:


Sprzeciw wobec dyskryminacji hodowcw i producentw g?si w dzia?aniach rz?du

06-09-2016

Poni?ej publikujemy tre?? sprzeciwu z jakim zwrcili?my si? do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Krzysztofa Jurgiela: